)

Opći uvijeti

Opći uvjeti opskbljivača za opskrbu poduzetništva električnom energijom

Molimo vas da prije potpisivanja ugovora pročitate Opće uvjete društva GEN-I Hrvatska d.o.o. u Hrvatskoj za opskrbu električnom energijom poslovnih kupaca: 

Obavijest o promjeni uvjeta 

Obavijest o promjeni Uvjeta opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstva (dalje u tekstu: UO) i pravo na raskid Ugovora o opskrbi električnom energijom

Zagreb, 6. listopada 2022.

Krajnji kupci kategorije kućanstvo (dalje u tekstu: kupci), koji su posebnim dopisom već bili obavješteni o sadržaju izmjena i dopuna UO te pravu na slobodan raskid sklopljenog Ugovora (bez otkaznog roka i bez ugovorne kazne), ovom obavijesti dodatno obavještavamo o sadržaju izmjena UO (s kojima su kupci već bili upoznati objavom UO s izmjenama i dopunama od 8. rujna 2022. na internetskoj stranici opskrbljivača) te o pravu da navedeni kupci mogu slobodno raskinuti sklopljen Ugovor o opskrbi električne energije na način i u roku navedenom u nastavku ove obavijesti.

Od 30. listopada 2022. u UO stupaju na snagu promjene navedene u nastavku:

U točkama 3.8 i 16.1, kojima se određuje rok za obavještavanje kupaca prije uvođenja izmjena UO-a i promjena cijena, uvodi se promjena roka s postojećih 45 dana (ranije 15 dana) na novi rok od 30 dana, u skladu s važećim energetskim propisima. Na temelju navedenog mijenja se druga rečenica u točki 3.8 tako da sada glasi: O promjeni cijene krajnji kupac bit će obaviješten na internetskoj stranici opskrbljivača, kao i na poleđini (privitku) Obračunskog računa odnosno mjesečnog računa, i to najkasnije 30 (trideset) dana prije stupanja na snagu novog Cjenika, uključujući i davanje obavijesti o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora, osim u slučaju snižavanja cijene. Također se mijenja prva rečenica u točki 16.1 tako da sada glasi: O promjeni ovih UO-a krajnji kupac bit će obaviješten na internetskoj stranici opskrbljivača, kao i na poleđini (privitku) računa, i to najkasnije 30 (trideset) dana prije stupanja na snagu novih UO-a, uključujući i davanje obavijesti o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora, osim u slučaju davanja krajnjem kupcu povoljnijih uvjeta opskrbe.
U poglavlju UO-a o ovlaštenju i obavještavanju, mijenja se prva rečenice u točki 12.2 koja sada glasi: Svu poštu (račune, opomene, obavijesti o promjeni cijene električne energije/promjeni UO, druge dokumente vezane uz izvršenje UGOVORA, odgovore na reklamacije, obavijesti za potrebe neposrednog marketinga - direktni marketing i marketinške odnosno tržišne analize, otkaz odnosno raskid UGOVORA) opskrbljivač će po vlastitom izboru slati krajnjem kupcu redovitom poštom, osim kada je u UGOVORU ili ovim UO naznačeno da se pošta dostavlja preporučenom pošiljkom, na adresu navedenu u UGOVORU (to jest na adresu koja je u UGOVORU navedena pri obilježju kupca kao ugovorne stranke), ili elektroničkim putem, odnosno putem e-pošte na e-mail adresu navedenu u UGOVORU kada je krajnji kupac označen kao ugovorni kontakt ili na e-mail adresu koju je krajnji kupac naknadno priopćio/potvrdio opskrbljivaču kao ugovorni kontakt.
U poglavlju UO-a o trajanju i prestanku UGOVORA, mijenja se broj točke 14.3 u broj 14.3.a. Iza točke 14.3.a dodaje se nova točka 14.3.b koja sada glasi: Opskrbljivač može bilo kada redovito otkazati UGOVOR bez navođenja razloga s otkaznim rokom koji ne smije biti kraći od 30 dana. U ovom slučaju UGOVOR prestaje s danom navedenim u obavijesti o otkazu.
Zbog navedenih promjena UO, koje su posljedica usklađivanja s važećim regionalnim propisima i promjenama u načinu poslovanja opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o., kupci imaju pravo pisanim putem odustati od sklopljenog/sklopljenih Ugovora o opskrbi električnom energijom u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana stupanja na snagu izmijenjenih UO-a, bez otkaznog roka i bez ugovorne kazne. Pisani raskid može se poslati na e-adresu (jeftinastruja@gen-i.hr ) / poštansku adresu opskrbljivača (GEN-I Hrvatska d.o.o. Radnička cesta 54, 10000 Zagreb). U slučaju raskida, kupac mora što prije provesti postupak promjene opskrbljivača, pri čemu opskrbljivač GEN-I Hrvatska d.o.o. ne regulira promjenu. Ako opskrbljivač ne dobije pisanu izjavu o otkazu u roku iz ove točke, smatra se da je kupac suglasan s promjenom UO.

Kupci informirani su o izmjenama UO te o pravu na odustajanje od ugovora o opskrbi električne energije izravno putem posebnog dopisa, koji se smatra dodatkom ugovoru i pravno je obvezujući.

UO s promjenama su objavljeni na našoj internetskoj stranici i dostupni su ovdje.

GEN-I Hrvatska d.o.o.

Ugovor

Kako biste započeli postupak promjene opskrbljivača, potpišite dva primjerka Ugovora o opskrbi malog poduzetništva električnom energijom. Potpisanu dokumentaciju pošaljite na našu adresu GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb.

Ako imate pitanja slobodno nam pišite na jeftinastruja@gen-i.hr.

Dokumenti

Do daljnjega ne primamo upite/zahtjeve za sklapanje novog ugovora o opskrbi električnom energijom za krajnjeg kupca kategorije malo poduzetništvo i ne sklapamo ugovore o opskrbi malog poduzetništva električnom energijom s novim kupcima.

Vaš račun

Stavke na računu

 

Informacije o iznosima tarifnih stavki za kupce iz kategorije poduzetništvo

Klikom na poveznicu doći ćete na internetsku stranicu HEP Operatora distribucijskog sustava na kojoj se nalaze informacije o iznosima tarifnih stavki za kupce iz kategorije poduzetništvo bez naknade za korištenje mreže – Tablica 2.

Cijene radne energije na temelju uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Dana 10.09.2022. stupila je na snagu Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Narodne novine, br. 104/2022) kojom se, između ostalog, utvrđuju način i uvjeti formiranja cijena za kupce kategorije poduzetništvo u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Dana 01.01.2023. stupila je na snagu Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 156/2022, u daljnjem tekstu: Uredba), prema koje definirane su cijene radne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo izražene u eurima, kako je dolje navedeno:
Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce iz kategorije poduzetništvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT), odnosno za kupce iz kategorije poduzetništvo do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije, za koje se, za razliku potrošene energije od visine 250.000 kWh do 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 0,18 EUR/kWh, odnosno za koje se, za razliku potrošene energije iznad 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 0,23 EUR/kWh.
Uredbom određuje se i cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT) sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo definirane temeljem čl.2.st.3., navedene Uredbe, bez obzira na njihovu ukupnu šestomjesečnu potrošnju električne energije.

Pojašnjenj dnevnih tarifnih stavki

Sukladno važećim Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine br. 100/2022) razdoblja primjene više dnevne tarife i niže dnevne tarife su kako slijedi: viša dnevna tarifa (VT) primjenjuje se u razdoblju od 7:00 sati do 21:00 sat kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 8:00 sati do 22:00 sata kod ljetnog računanja vremena; niža dnevna tarifa (NT) primjenjuje se u razdoblju od 21:00 sat do 7:00 sati idućeg dana kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 22:00 sata do 8:00 sati idućeg dana kod ljetnog računanja vremena. Razdoblje primjene jedinstvene dnevne tarife je od 00:00 sati do 24:00 sata.

Dobar za vas i za okoliš

Što mislite o sljedećem: svi Vaši računi za električnu energiju pregledno su pohranjeni na jednom mjestu i uvijek su dostupni s bilo koje lokacije. Praktično, zar ne?

GEN-I svojim potrošačima kategorije poduzetništvo nudi mogućnost primanja računa za električnu energiju u PDF formatu. Svi računi pregledno su pohranjeni na portalu Moj GEN-I.

Nakon aktivacije besplatne usluge nećete više primati račune poštom.

Struktura proizvodnje

Izvješće o strukturi prodane električne energije sukladno Metodologiji utvrđivanja jamstva podrijetla električne energije opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o.

 

1. Udio pojedinih izvora energije u ukupno prodanoj električnoj energiji svim krajnim kupcima u izveštajnom razdoblju

2. Struktura ukinutrih jamstava podrijetla električne energije

 

2021. godinaEnergija vodeElektrarne na bioplin Energija vjetraUkupno
Ukinuta jamstva podrijetla (MWh) 129.715.000 31.838.000 5.627.000 167.180.000

Informacije i poveznice na godišnja izvješća operatora tržišta određena ovom Metodologijom mogu se pronaći na ovom linku.

Poveznice na internetske stranice operatora tržišta povezane sa sustavom jamstva podrijetla električne energije, Registrom i sustavom poticanja mogu se pronaći na linkovima:

Vaše brojilo

Na mjernom mjestu (u električnom ormariću) nalazi se brojilo koje mjeri potrošnju električne energije. Električni ormarić može biti postavljen na:

  • pročelje nekretnine,
  • kao samostojeći na granicu parcele,
  • kao sastavni dio zidane ulične ograde ili
  • na unutarnji zid nekretnine.

Električni ormarić ima vratašca na kojima se nalazi prozor kroz koji korisnik i operator distribucijskog sustava mogu neometano očitavati brojilo bez otvaranja vratašca.

Primjer električnog ormarića u koji je postavljeno električno brojilo.

omarica.png

Otvoreni električni ormarić s dvama brojilima – analognim i električnim.

noter.png

Otklanjanje pogrešaka

Probleme i poteškoće na instalacijama otklanja operator distribucijske mreže

Ako dođe do nestanka električne energije, pokvari se osigurač, dođe do kratkog spoja i slično, za pomoć nazovite područnu Elektru koju je HEP ODS ovlastio za održavanje i razvoj distribucijskog sustava električne energije na određenom području, za uzajamno povezivanje s drugim sustavima i osiguranje dugoročnog rada sustava za distribuciju električne energije. Popis distribucijskih područja nalazi se u dolje prikazanoj tablici.

Operator distribucijskog sustavaTelefonski broj
Elektra Zagreb 01/48 56 335
01/48 56 320
Elektroprimorje Rijeka 051/33 01 01
Elektroistra Pula 098/29 87 12
Elektrodalmacija Split 021/46 12 22 
Elektra Čakovec 040/37 16 00
Elektra Varaždin 042/37 13 50
Elektra Zabok 049/22 54 56
Elektra Koprivnica 048/65 44 00
Elektra Bjelovar 048/211 955
Elektra Virovitica 033/84 10 00
Elektra Požega 034/27 13 66
Elektra Slavonski Brod 035/21 52 01
Elektra Križ 01/28 87 555
Elektra Sisak 044/55 81 11
Elektra Karlovac 047/66 12 68
047/66 12 52
Elektrolika Gospić 053/57 01 11
053/57 01 12
Elektra Zadar 023/31 25 30
Elektra Šibenik 022/33 65 55
Elektrojug Dubrovnik 020/ 46 81 11

 

GEN-I Hrvatska kao opskrbljivač električnom energijom prilikom otklanjanja poteškoća ove vrste može vam pomoći pružanjem kontakata navedenih operatora.