)

Prigovor

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora

Društvo GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, obavještava vas da imate mogućnost podnijeti pisani prigovor na sljedeće načine:

  • u poslovnim prostorijama društva GEN-I Hrvatska d.o.o., koje se nalaze na adresi Radnička cesta 54, 10000 Zagreb ili putem
  • pošte na adresu GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb ili
  • elektroničke pošte na adresu jeftinastruja@gen-i.hr.

Sukladno stavku 3. članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 41/14, broj 110/15), ova obavijest vidljivo se ističe u poslovnim prostorijama, te objavljuje na internetskoj stranici www.gen-i.hr. Na navedenoj internetskoj stranici također se nalazi i detaljnija obavijest o postupku podnošenja i rješavanja pisanih prigovora (detaljniju obavijest ).

Detaljnija obavijest o postupku podnošenja i rješavanja pisanih prigovora

Opskrbljivač GEN-I Hrvatska d.o.o. vam u svrhu zaštite vaših interesa osigurava sljedeće pravo na rješavanje prigovora. Ova obavijest o načinu podnošenja i rješavanja pisanih prigovora objavljena je na internetskoj stranici opskrbljivača.

Prigovore na provođenje, odnosno izvršavanje Ugovora o opskrbi električnom energijom (to jest, na provođenje radnji ili usluga koje su u nadležnosti tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. kao opskrbljivača) možete podnijeti u pisanom obliku na sljedeći način:

1. korak (prvi prigovor): najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa, odnosno od dana nastanka razloga za prigovor imate pravo podnijeti pisani prigovor opskrbljivaču GEN-I Hrvatska d.o.o. osobno u poslovnim prostorijama opskrbljivača na adresi Radnička cesta 54, 10000 Zagreb ili poštom na tu istu adresu ili elektroničkom poštom na adresu jeftinastruja@gen-i.hr. GEN-I Hrvatska d.o.o. obvezuje se odgovoriti na vaš prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka. Rješavanje svih prigovora za vas je besplatno.

2. korak (drugi prigovor): ako se ne slažete s rješenjem vašeg prvog prigovora, imate nam pravo, na načine i na adrese navedene u prethodnom koraku, podnijeti drugi prigovor o istom predmetu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o prvom prigovoru. GEN-I Hrvatska d.o.o. odlučit će o vašem drugom prigovoru najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana njegova primitka, pri čemu će o drugom prigovoru odlučivati zaposlenik tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. koji nije rješavao vaš prvi prigovor.

3. korak (treći prigovor): ako se ne slažete ni s rješenjem vašeg drugog prigovora, imate nam pravo, na načine i na adrese navedene u prvom koraku, podnijeti treći prigovor o istom predmetu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o drugom prigovoru. GEN-I Hrvatska d.o.o. odlučit će o vašem trećem prigovoru najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana njegova primitka, pri čemu će o trećem prigovoru odlučivati zaposlenik tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. koji nije rješavao ni vaš prvi, ni drugi prigovor.

4. korak (pokretanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova): ako se ne slažete s odlukom tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o., odnosno ako se ne slažete s rješenjem trećeg prigovora na navodne povrede opskrbljivača u izvršavanju ugovora o opskrbi električnom energijom, možete, kao potrošač, sukladno odredbama važećeg Zakona o tržištu električne energije i zakona koji uređuje alternativni postupak rješavanja potrošačkih sporova za izvansudsko (alternativno) rješavanje potrošačkih sporova, izravno se obratiti prijavljenom tijelu za ARPS (npr. Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Kneza Mislava 12, www.medijacija.hr ili Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, www.hgk.hr). Kontakt podaci prijavljenih tijela za ARPS objavljeni su na web stranici središnjeg potrošačkog portala (www.szp.hr). Vaš zahtjev će rješavati određena neovisna treća strana u ovlaštenom tijelu ARPS-a. 

Ako se vaš prigovor odnosi na izvođenje reguliranih radnji ili usluga operatora distribucijskog sustava koje su određene propisima (npr. očitanje brojila, prikupljanje, obrada i prijenos mjernih podataka, točnost obračunskih podataka, kvaliteta i pouzdanost isporuke električne energije itd.), to jest na radnje ili usluge koje su u nadležnosti operatora distribucijskog sustava, GEN-I Hrvatska d.o.o. zbog nenadležnosti takav prigovor neće rješavati nego će vas uputiti da podnesete prigovor operatoru distribucijskog sustava. GEN-I Hrvatska d.o.o. odgovaran je za kvalitetu svojih usluga sukladno Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15). Nadoknada zbog mogućeg kršenja ugovorene razine kvalitete usluga izračunava se sukladno Zakonu o obveznim odnosima. GEN-I Hrvatska d.o.o. jamči vam dobar standard usluge i obrade vaših prigovora i to na način da vam omogućava rješavanje sporova između vas i opskrbljivača tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. na pošten i vremenski prihvatljiv način.

Ova obavijest vrijedi i nakon početka valjanosti novih Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine br. 85/15) od 1. listopada 2015. godine, koje je izdala Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) na temelju Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine br. 22/13, 95/15 i 102/15).

Dokumenti i izvješća

Program mjera za poticanje energetske učinkovitosti

Svrha aktivnosti i cilj tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. predstavljanje je mjera za poticanje korištenja energije iz obnovljivih izvora i poboljšanje energetske učinkovitosti, koje će s troškovnog aspekta biti zanimljive za krajnje potrošače energije, a istovremeno i poslovno zanimljive za tvrtke. Krajnjim potrošačima želimo omogućiti uvid u široku paletu usluga, čijim će se izvođenjem postići osnovni cilj programa – osvješćivati krajnje korisnike o učinkovitom korištenju energije i skrbi za okoliš te ih usmjeravati na izvore koji im mogu ponuditi dodatne informacije o izvođenju mjera za učinkovito korištenje energije.

Praktične informacije u svezi s pravima krajnjih kupaca električne energije - poduzetništvo

Sukladno važećem Zakonu o tržištu električne energije (NN, br. 111/21, dalje u tekstu: ZTEE) i Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN, br. 100/22, dalje u tekstu: OU HERA-e) u ovom dokumentu nalaze se praktične informacije u svezi prava krajnjih kupaca električne energije – poduzetništvo, i druge informacije.

Izvješće o kvaliteti usluge za 2021. godinu

Temeljem članka 77., stavke 1 Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17 i 31/18) u ovom dokumentu nalaze se podaci o kvaliteti opskrbe električnom energijom u skladu s člankom 70. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom.

Zaštita osobnih podataka

U tvrtki GEN-I Hrvatska d.o.o. svjesni smo odgovornosti koju nam donose Vaši osobni podaci, a koje ste nam povjerili za obradu u različite svrhe.

Prihvatili smo obavezu da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati pažljivo, što znači legalno, pošteno, transparentno i u skladu s prihvaćenom Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), a nacionalnim zakonodavstvom zadovoljiti najviše standarde zaštite osobnih podataka pojedinaca.

Slijedno navedenom, u našim poslovnicama i na našim internet stranicama dostupni su Uvjeti zaštite osobnih podataka GEN-I Hrvatska d.o.o.  sa svim uključenim informacijama vezano za obradu osobnih podataka, Vaših prava i naših obaveza. Također možete saznati koja pravila smo izmijenili u vezi s upotrebom kolačića.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail adresu dpo@gen-i.eu.

Rječnik pojmova

ODS

Operator distribucijskog sustava (HEP ODS d.o.o.) zadužen je za razvoj, održavanje i rad distribucijske mreže, osiguravanje sigurnosti i kvalitete električne energije, kao i sva tehnička pitanja u vezi s povezivanjem na distribucijsku mrežu.

HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti, koja između ostalog određuje cijene korištenja elektroenergetskih mreža, cijene javne i zajamčene usluge.

Opskrbljivač

Opskrbljivač je elektroenergetski subjekt koji obavlja elektroenergetsku djelatnost opskrbe električnom energijom, koju osigurava kupnjom te električne energije od trgovaca, od drugih opskrbljivača, na organiziranom tržištu električne energije ili iz uvoza.

Obračunsko mjerno mjesto

Obračunsko mjerno mjesto mjesto je u mreži gdje se s pomoću brojila i druge opreme za mjerenje mjere parametri električne energije za obračun.

Tarifna stavka: JT, VT, NT

Viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svaki dan od 7.00 do 21.00 u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8.00 do 22.00 u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

kWh

kWh ili kilovat-sat jedinica je za električnu energiju. Godišnja potrošnja prosječnog kućanstva iznosi cca 2.800 kWh električne energije, ali ova informacija mijenja se svake godine, a objavljuje je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u svom godišnjem izvješću.

Tarifni modeli

Bijeli – električna energija obračunava se ovisno o dobu dana. Električna energija obračunava se po višoj cijeni (VT) ako je isporučena u razdoblju između 7 i 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj cijeni (NT) (samo u slučaju dvotarifnog brojila).

Plavi – električna energija obračunava se po jedinstvenoj tarifnoj stavci (JT) svaki dan između 00.00 i 24.00 (mogućnost jednotarifnog i dvotarifnog brojila).

Crveni – električna energija obračunava se ovisno o dobu dana. Električna energija obračunava se po višoj cijeni (VT) ako je isporučena u razdoblju između 7 i 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj cijeni (NT) (samo u slučaju dvotarifnog brojila). Kod obračuna korištenja mreže koristnik uključen u ovaj tarifni model plača i obračunsku vršnu radnu snagu.

Crni – vaše mjerno mjesto opremljeno je posebnim brojilom kojim putem posebnih uređaja upravlja vaš operator distribucijskog sustava (HEP ODS, odnosno vaša Elektra) i prilagođava vašu potrošnju električne energije potrebama sustava. Na takva brojila najčešće su priključene akumulacijske peći i grijači vode koji su veliki potrošači električne energije. Izmjene na mjernom mjestu može izvoditi samo HEP ODS ili vaša Elektra koja obavlja reguliranu djelatnost. Mi smo opskrbljivač koji obavlja komercijalnu djelatnost i koji sukladno zakonu nije ovlašten za izmjenu i vođenje distribucijskog sustava i upravljanje njime i zato vam te usluge na takav način ne možemo ponuditi. Naravno, i vi možete postati naš potrošač, ali prije toga prvo trebate raskinuti ugovor o takvoj upravljanoj potrošnji s tvrtkom HEP ELEKTRA, opremiti mjerno mjesto odgovarajućim brojilom i promijeniti tarifni model.

Mrežarina naknada za korištenje mreže

Mrežarina je regulirana naknada za korištenje prijenosne i distribucijske mreže koju operatoru HEP ODS plaćaju svi potrošači. Obračunava se u skladu s tarifnim postavkama za javne usluge korištenja prijenosne i distribucijske mreže. Iznos naknade za distribuciju možete pronaći na web-stranici https://www.hep.hr/ods/korisnici/poduzetnistvo/tarifne-stavke-cijene.

Naknada za OIE

Naknada za obnovljive izvore energije zakonom je propisana obveza potrošača s pomoću koje se prikupljaju dio sredstava za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora električne energije (solarna energija, vjetroelektrane i termoelektrane na biogorivo). Drugi dio sredstava za OIE se dobije iz prodaje te proizvedene energije.

Nepodmirene obveze za prošlo razdoblje

Označava iznos koji nam dugujete za prošlo razdoblje. Dugovanje je potrebno podmiriti u iznosu i roku navedenom na dostavljenim opomenama.

Sredstva iz prošlog razdoblja

Uvažen je preplaćeni iznos na godišnjem obračunu potrošnje električne energije na vašem mjernom mjestu ili tijekom predaje stanja. Uvažavamo ga na postojećem te, prema potrebi, i na sljedećim izdanim računima.

Priključna snaga

Najviša dopuštena vrijednost snage stalnog prijenosa ili opskrbe električnom energijom na obračunskom mjernom mjestu do razine priključne snage iz elektroenergetske suglasnosti proizvođača ili krajnjeg kupca.

Mjesečna financijska obveza

Novčana vrijednost procijenjene količine mjesečne potrošnje električne energije.

Obračunsko razdoblje

Vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno potrošene električne energije i snage.

Brojilo električne energije

Brojilo koje mjeri i registrira parametre potrošnje električne energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno zakonima i propisima koji reguliraju to područje te tehničkim pravilnicima operatora sustava ili distribucijske mreže.

Korištenje mreže

Usluge operatora sustava i/ili distribucijske mreže za korisnika mreže. Pružatelj usluga omogućuje prijenos električne energije putem prijenosne i/ili distribucijske mreže i korištenje usluga sustava.

Obračunski račun

Račun koji se izdaje potrošaču i predstavlja razliku između iznosa mjesečnih novčanih obveza za obračunsko razdoblje i obveza određenih u skladu s obračunom na osnovi stvarne upotrebe na kraju obračunskog razdoblja.

Mjesečna naknada za isporuku

Naknada koju opskrbljivač električnom energijom zaračunava za svaki mjesec opskrbe bez obzira na potrošnju.

Elektroenergetska suglasnost

Dokument s pomoću kojega operator sustava ili distribucijske mreže određuje tehničke parametre priključka i korištenja mreže.

 

Savjeti za uštedu

Punjač ili adapter priključen u utičnicu sam za sebe ne troši električnu energiju

Netočno: I neaktivni punjači ili adapteri troše električnu energiju i zato ih nakon upotrebe treba isključiti iz utičnice

Dobra izolacija doma smanjuje potrošnju električne energije

Točno: Učinkovita izolacija vanjskih zidova i izolacija potkrovlja od barem 15 cm mogu značajno utjecati na smanjenje potrošnje električne energije. Važno je i da redovito provjeravate brtvljenje prozora i vrata jer loše brtvljenje može dovesti do značajnog gubitka topline.

Temperatura hladnjaka i zamrzivača utječe na potrošnju električne energije

Točno: Hladnjak i zamrzivač među najznačajnijim su potrošačima električne energije i zato je važno da nisu postavljeni na preniske temperature. Idealna je temperatura hladnjaka između 4 i 5 °C, a zamrzivača -18 °C.

Najbolje je da ostavim termostat grijanja na jednakoj temperaturi po danu i po noći

Netočno: Preporučujemo da termostat tijekom noći postavite na nižu temperaturu, jer je potrebno manje energije za jutarnje grijanje prostora nego u slučaju da termostat mora bez prekida održavati jednaku temperaturu. Usto, sniženjem temperature samo za jedan stupanj možete uštedjeti i do 6 % na troškovima grijanja.

Mogu uštedjeti kupnjom aparata koji troše manje energije

Točno: Upotrebom aparata koji troše manje energije možete smanjiti potrošnju električne energije i za trećinu. Prilikom kupnje provjerite energetsku naljepnicu koja je od 2002. obavezna za sve kućanske aparate. Energetski razredi označeni su od A do G, pri čemu A označava aparat koji troši najmanje energije, a G koji troši najviše.

Isključivanjem električnog grijača vode (bojlera) mogu smanjiti potrošnju energije

Netočno: Ušteda ovisi o veličini, starosti i kvaliteti grijača, ali općenito vrijedi pravilo da ga se isplati isključiti samo u slučaju ako ga nećete koristiti 24 sata ili dulje. Pri redovnom korištenju, najučinkovitije je korištenje postavke „eko” jer grijač tada vodu zagrijava na temperaturu u rasponu između 55 i 65 stupnjeva.

Brojilo za električnu energiju mora mi zamijeniti tvrtka GEN-I Hrvatska

Netočno: Ako je brojilo staro ili umjesto jednotarifnog želite upotrebljavati dvotarifno brojilo (ili obratno), morate to javiti svojem operatoru distribucijskog sustava HEP ODS.

Za uštedu energije isplati se ugasiti svjetla

Točno: Preporučljivo je da ugasite svjetla čim napustite prostoriju i da što bolje koristite dnevno svjetlo za osvjetljenje prostorija. Na taj način (ovisno o vrsti žarulje) možete uštedjeti i do 10 % električne energije.

Ako postavim štedne žarulje, mogu dodatno uštedjeti

Točno: Štedne žarulje koriste i do 80 % manje energije od klasičnih.

Najčešća pitanja

Promjena opskrbljivača

Koliki su troškovi promjene opskrbljivača?
Promjena opskrbljivača je besplatna. Ako kupujete električnu energiju kao pravna osoba, provjerite uvjete za raskid ugovora s trenutačnim opskrbljivačem.

Koliko će brzo biti izvedena promjena opskrbljivača? Kada mogu očekivati opskrbu Jeftinom strujom?
Na temelju potpisanih ugovora pokrećemo postupak za promjenu opskrbljivača pri operatoru distribucijskog sustava (u nastavku HEP ODS d.o.o.). HEP ODS d.o.o. obavijestit će nas kada je promjena opskrbljivača spremna, a mi ćemo vas o uspješnoj promjeni obavijestiti dopisom i vratiti vam kopiju potpisanog ugovora.

Može li tijekom promjene opskrbljivača doći do prekida opskrbe električnom energijom?
Promjena opskrbljivača sama za sebe ne može prouzrovati prekid opskrbe električnom energijom.

Moram li vam nakon prijelaza na vašu opskrbu javiti stanje brojila prije prijelaza tj. raniju potrošnju?
Ne. Očitanja potrošnje GEN-I Hrvatska prima od postojećeg distribucijskog operatora i zato nisu potrebni ti podaci tijekom promjene opskrbljivača.

Tko će nakon promjene opskrbljivača očitati stanje mojeg brojila?
Očitanje brojila bit će JEDNAKO kao i prije promjene. Za očitanja je zadužen operator distribucijskog sustava HEP ODS, bez obzira na to kojeg ste opskrbljivača odabrali.

Je li prilikom promjene opskrbljivača potreban kakav zahvat na mreži ili instalacijama? Hoće li promjena opskrbljivača utjecati na rad bilo čega?
Ne. Promjena opskrbljivača izvodi se u sustavu koji nije povezan s vašom mrežom. Ne mijenja se vaš operator distribucijskog sustava. Vaša lokalna elektroenergetska tvrtka pobrinut će se da sve prođe u redu jer je pravno odgovorna za to. Zbog toga nisu potrebni zahvati na vašim instalacijama ili mreži. 

Može li me GEN-I Hrvatska priključiti na elektroenergetsku mrežu?
Ne. To može učiniti samo lokalno ovlašteni operator distribucijske mreže, bez obzira na to kojeg opskrbljivača električnom energijom odaberete.

Račun za električnu energiju

Na temelju koji podataka izrađujemo račune?
Izmjerene podatke za određeno vremensko razdoblje korištenja i troškove električne energije opskrbljivaču električnom energijom GEN-I Hrvatska šalje operator distribucijske mreže HEP ODS.

Ako GEN-I Hrvatska postane moj opskrbljivač, što ću plaćati operatoru distribucijske mreže, a što tvrtki GEN-I Hrvatska?
Operatoru distribucijske mreže plaćat ćete:

- korištenje prijenosne i distribucijske mreže (mrežarinu),
- naknadu za usluge mjerenja.
U skladu sa zakonskim propisima, naknadu za korištenje mreže i naknadu za usluge mjerenja utvrđuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). Tvrtka GEN-I Hrvatska d.o.o. naplatit će vam:

- električnu energiju,
- naknadu za isporuku,
- naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora.
Od 1. 7. 2013. svi potrošači električne energije (osim kućanstava) plaćaju svaki potrošeni kilovatsat električne energije i trošarinu na električnu energiju. Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i trošarinu za električnu energiju određuju nadležne državne ustanove, a cijenu energije i naknadu za isporuku određuje opskrbljivač.

Primio sam visok račun s kojim se nikako ne slažem. Kako ga mogu reklamirati?
Pisanim putem. Prigovor na račun ili reklamaciju morate obavezno predati u pisanom obliku. Pošaljite je na adresu e-pošte jeftinastruja@gen-i.hr ili poštom na adresu GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb.

Pogreške i problemi

Tko se brine za otklanjanje pogrešaka? Može li mi GEN-I Hrvatska pomoći ako imam problema s glavnim osiguračem, brojilom i uklopnim satom.
Za sve fizičke zahvate na mreži i otklanjanje svih poteškoća koje onemogućuju isporuku električne energije odgovoran je lokalno ovlašteni operator distribucijskog sustava HEP ODS.

Tko otklanja pogreške koje onemogućuju isporuku električne energije?
Ako se na vašem mjernom mjestu pojavila pogreška koju je potrebno otkloniti istog trena, na raspolaganju su vam dežurne službe operatora distribucijskog sustava.

Operator distribucijskog sustava

Operator distribucijskog sustavaTelefonski broj
Elektra Zagreb  01/48 56 335
01/48 56 320
Elektroprimorje Rijeka 051/33 01 01
Elektroistra Pula 098/29 87 12
Elektrodalmacija Split 021/46 12 22 
Elektra Čakovec 040/37 16 00
Elektra Varaždin 042/37 13 50
Elektra Zabok 049/22 54 56
Elektra Koprivnica 048/65 44 00
Elektra Bjelovar 048/211 955
Elektra Virovitica 033/84 10 00
Elektra Požega 034/27 13 66
Elektra Slavonski Brod 035/21 52 01
Elektra Križ 01/28 87 555
Elektra Sisak 044/55 81 11
Elektra Karlovac 047/66 12 68
047/66 12 52
Elektrolika Gospić 053/57 01 11
053/57 01 12
Elektra Zadar 023/31 25 30
Elektra Šibenik 022/33 65 55
Elektrojug Dubrovnik 020/ 46 81 11

Brojilo i mjerno mjesto

Zamijenili su mi brojilo? Što trebam učiniti?
U tom slučaju ne trebate poslati nikakvu obavijest u vezi sa zamjenom brojila. Budući da HEP ODS očitava i dostavlja podatke o očitanjima, primit ćemo obračunske podatke do zadnjeg dana korištenja na starom brojilu i podatke s novog brojila. Nakon primitka obračunskih podataka izdat ćemo vam obračun za prošlo razdoblje sa svim podacima koje smo dobili od operatora HEP ODS.

Zanima me kako i kada dobivate početno stanje brojila po promjeni opskrbljivača? Moram li vam ga poslati?
Ne, dojava o stanju brojila nije potrebna. Operator distribucijskog sustava HEP ODS po promjeni opskrbljivača bilježi stanje brojila da bi prethodni opskrbljivač mogao poslati završni obračun, a mi ćemo od njih primiti obračunato stanje brojila, jer je to za nas jedini zakonom prihvatljiv podatak za obračun električne energije.

Tko će nakon promjene opskrbljivača očitavati brojilo? Hoće li GEN-I Hrvatska poslati osobu za očitanje?
Ne. Nema promjena što se tiče načina očitanja. Brojilo će i dalje očitavati ovlašteni tehničar operatora distribucijske mreže (HEP). HEP je obvezan brinuti se za mreže i podatke povezane s njima na području gdje živite, bez obzira na opskrbljivača. Zato će godišnje očitanje vašeg brojila ostati nepromijenjeno, čak i nakon promjene opskrbljivača.